Polytekton by Maja Maljević » 180905 David Krut Workshop 38